Poznan University of Technology Polski

Studia I-go stopia stacjonarne 

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia 

na rok akademicki 2016/17 prowadzona jest na dwa kierunki:

  • BUDOWNICTWO (7 semestrów) - plan studiów ,
  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (7 semestrów) - plan studiów .

Studia I stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2016/2017przyjmuje kandydatów na studia I stopnia na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego (konkurs świadectw maturalnych). 

Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej, w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu.

Dodatkowy 2% limit miejsc jest utworzony dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Limity przyjęć na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2016/2017 wynosi:

  • na kierunek Budownictwo – 330 osób,
  • na kierunek Inżynieria Środowiska – 180 osób.

***


A B C - Rekrutacji

Rejestracja elektroniczna na stronie www.put.poznan.pl kandydatów na studia rozpoczyna się od 20.05.2016 r.

Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na studia w Politechnice Poznańskiej lub uzyska status rezerwowego, składa komplet dokumentów w teczce w Centrum Dydatktycznym Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, znajdującym się przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu. Na teczkę należy przykleić opis TECZKI KANDYDATA, który zostanie wygenerowany wraz z podaniem z systemu Ksantypa.

***

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

Terminy dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Data

Czynność

20.05.2016 r. (pt.) rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
01.07.2016 r. (pt.) koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
(dotyczy wyłącznie kierunków architektura oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)
06.07.2016 r. (śr.) 9:00 – 13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 1
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura)
14:30 – 18:30 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 2
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura)
07.07.2016 r. (czw.) 9:00 – 13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego
(dotyczy wyłącznie kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)
08.07.2015 r. (pt.) ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości *
08.07.2015 r. (pt.) koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych (dotyczy kierunków innych niż architektura oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)
do 13.07.2016 r. (śr.) udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I tury kwalifikacji
19.07.2016 r. (wt.)
do godz. 13.00
ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych w I turze kwalifikacji, pod rygorem nieprzyjęcia na studia
20.07.2016 r. (śr.) publikacja I list przyjętych na studia
22.07.2016 r. (pt.)
do godz. 13.00
ostateczny termin poszerzenia preferencji przez osoby nieprzyjęte na żaden kierunek w I turze o kierunki, na których są wolne miejsca
do 25.07.2016 r. (pn.) udostępnienie kandydatom informacji o wynikach II tury kwalifikacji
27.07.2016 r. (śr.)
do godz. 13.00
ostateczny termin złożenia aktualnego podania dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych w II turze kwalifikacji, pod rygorem nieprzyjęcia na studia
28.07.2016 r. (czw.) publikacja II list przyjętych na studia
02.09.2016 r. (czw.) rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

* nie dotyczy osób, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia  

Opłata rekrutacyjna

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i rodzaj studiów (I, II stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków.
W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.


Pytania związane z Rekrutacją dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska proszę kierować:

 


STYPENDIA POMOSTOWE
dla osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych

Informujemy, że zgodnie z porozumieniem podpisanym między Agencją Nieruchomości Rolnych a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, w najbliższym czasie będzie realizowana XV edycja „Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018”.

Zgodnie z § 3 „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018” program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku.

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

„Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018” dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - www.stypendia-pomostowe.pl.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia,
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzonych zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę netto w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2017 r.),
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie a algorytmem załączonym do Regulaminu.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 03 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r. (do godz. 16-tej) - kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału Agencji w Poznaniu, ul. Fredry 12.

Po dniu 25 sierpnia 2017 r. wnioski nie będą przyjmowane.

W sprawach wątpliwych dotyczących w/w stypendiów prosimy kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-610.

 


Start FACULTY STAFF STUDENTS GRADUATES RECRUITMENT CONTACT